Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

REATEK CZ, s.r.o.
Roháčova 145/14, Žižkov
Praha CZ
tel: +420 777 957 943
napište nám
+420 776 673 462
www.hriste-herny.cz

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 272 900,00 CZK
Naše cena 90 900,00 CZK
Naše cena 201 900,00 CZK

NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Naše cena 259 900,00 CZK
Naše cena 274 900,00 CZK

KONTAKT » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ, SERVISNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Web-stránka www.hriste-herny.cz slouží jako online B2B katalog pro firmy a není e-shop.

* Všechny ceny zboží uvedené v katalogu jsou bez DPH a finální ceny jsou s DPH.

* Obchodníkům poskytujeme množstevní slevy. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY / Závazné podmínky k objednávkám

Společnost REATEK CZ, s.r.o., se sídlem: Roháčova 14, 13000 Praha (dále jen "společnost"), vydává ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), jimiž se řídí závazkové vztahy mezi společností a zákazníky společnosti - kupujícími zboží a objednateli děl a služeb dodávaných společností (dále jen "zákazníci"). Zákazníci jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním těchto VOP při uzavírání závazkového vztahu se společností a souhlasí s jejich aplikací na závazkový vztah se společností.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, případně jinými obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Smluvní vztahy mezi společností a zákazníkem - fyzickou osobou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, případně jinými obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Tyto VOP upravují i ​​povinnosti smluvních stran do okamžiku uzavření smlouvy na základě potvrzení závazné objednávky.

1.2 Smlouvou se rozumí kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, nebo objednávka mezi společností a zákazníkem.

1.3 Zákazníkem společnosti se rozumí jakákoliv podnikatelská fyzická osoba, která má své IČO nebo právnická osoba, která kupuje zboží nebo objednává službu nebo dílo pro vlastní potřebu nebo podnikatelské účely.

Čl. II.

Objednávka a dodání

2.1 Smlouva vzniká písemným objednáním zboží, služby, díla prostřednictvím přijetí / odeslání závazné objednávky a zaplacení zálohy za zboží.

2.2 Objednávka - smlouva, je závazná pro obě smluvní strany.

2.3 Termín, místo a způsob dodání je domluvený v objednávce nebo ve smlouvě. Lhůta k plnění začíná běžet ode dne splnění všech 3 následujících podmínek: složení zálohy, zaměření díla a odsouhlasení finálního designu,podle toho co nastalo jako poslední.

2.4 V případě vzniku překážek dodání zboží nebo služby v sjednaném termínu je společnost povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit zákazníkovi a navrhnout nový termín dodání.

2.5 V případě zpoždění s dodávkou vyráběných / dodávaných zakázkových produktů, společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli závazky odběratele a jeho případný ušlý zisk. Společnost může poskytnout slevu za každý den z prodlení ve výši max. 0,05% z ceny produktu za 1 den.

2.6 Odběratel se zavazuje uhradit uvedenou částku zboží a objednané zboží převzít. Odběratel specifikuje své požadavky ohledně barev, loga, nápisů a uvede je do této objednávky, aby se tak předešlo případným nedorozuměním při dodání zboží. Odběratel bere na vědomí, že není možné po zadání zakázky do výroby měnit a upravovat barvy, loga, nápisy. V případě, že se jedná o výrobu specifického designu produktu, odběratel dodá včas všechny grafické/technické podklady podle kterých se objednávka bude realizovat - v opačném případě se dodavatel nezaručuje za kvalitu/velikost reklamního potisku a případné jiné změny v designu.

2.7 Při výrobě produktu na zakázku se odběratel zavazuje, že v žádném případě neodstoupí od smlouvy. Pod zakázkovou výrobou se rozumí jakákoliv úprava zboží dle požadavku zákazníka: změny rozměrů produktu, potisk loga, nápisů, úprava barev a jakékoliv jiné úpravy.Pri úpravě produktů na zakázku dle zadání odběratele nese plnou odpovědnost odběratel za požadované změny. Dodavatel nenese v žádném případě odpovědnost za případné spory, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného umístění, provozování nebo užívání produktu.

2.8 UPOZORNĚNÍ ohledně stavebních otvorů / skladových prostorů: některé vybrané komponenty nebo doplňky jsou nestandardních tvarů a není možná jejich demontáž/rozložení, obzvláště u plastových komponentů, proto je nutné před instalací/dodáním zboží dodavateli zajistit možnost přechodu, který bude mít minimální rozměr 135cm x 200cm /běžné dvoukřídlé dveře/.

2.9. Dodavatel je povinen dodat objednané zboží ve stanoveném množství, čase, kvalitě a dle požadavků uvedených při objednávce. V případě, že zákazník neuvede při objednávce své požadavky, společnost neručí za případné nedostatky a nesrovnalosti. Společnosť se zavazuje odstranit případné nedostatky vzniklé při výrobě, pokud nejsou v souladu s potvrzenými podklady specifikovanými ze strany odběratele nebo poskytnout finanční kompenzaci v adekvátní výši. Při výrobě produktů na zakázku se nepovažuje za chybu mírná odchylka tvarů nebo rozložení obrázků / log oproti dodané 3D vizualizaci.

2.10 Dodavatel zadá zakázku do výroby 1 pracovní den poté, co byly splněny všechny 3 náležitosti ze strany zákazníka: potvrzení objednávky, dodání podkladů a odsouhlasení vizualizace produktu a uhrazení zálohy. Společnost si vyhrazuje právo na změnu domluveného dodacího termínu pokud je zákazník v prodlení s plněním kterékoliv z výše uvedených náležitostí v bodě 2.10.

 

Čl. III.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

3.1 Po potvrzení závazné objednávky nelze objednávku stornovat a/nebo od smlouvy odstoupit, pokud se jedná o zboží vyráběné na zakázku. Pokud se jedná o standardní skladové zboží, doba na odstoupení od smlouvy je maximálně 24 hodin od potvrzení objednávky.

3.2 Od objednávky může zákazník - fyzická osoba odstoupit v případě objednání zboží nebo služby nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží nebo poskytnutí služby. Avšak, fyzickým osobám naše společnost tovar nedodává.

3.3 Pokud má zákazník zájem vrátit zboží, které již převzal, je povinen se řídit našim obchodními podmínkami, pričemž není možné vrátit tovar, ktorý byl dodán a vyroben na zakázku.

3.4 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může společnost vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

3.5 Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze v závažných případech, které by jí zabránilo v možnosti vyrobit nebo dodat objednaný produkt dle požadavků zákazníka. V uvedeném případě společnost do 24 - 48 hodin kontaktuje zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, mu bude tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

 

Čl. IV.

Cena a platební podmínky

4.1 Rozhodující jsou platební podmínky uvedené na faktuře za realizaci jednotlivé dodávky zboží nebo služeb vystavené společností. Zákazník potvrzením závazné objednávky souhlasí s domluvnou cenou.

4.2 Zákazník se zavazuje uhradit zálohu v dohodnuté výši ceny zboží nebo služby do 3 dnů ode dne podpisu závazné objednávky na základě vystavené faktury.

4.3 V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny, zálohy nebo jiného peněžního závazku, je společnost oprávněna si uplatnit u zákazníka úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo společnosti na náhradu škody tím není dotčeno. Společnost není povinna zboží dodat až do úplného uhrazení podle předchozí věty.

4.4 V případě neuhrazení zálohy si společnost vyhrazuje právo objednávku stornovat a od smlouvy odstoupit.

4.5 Závazek zákazníka zaplatit cenu zboží nebo služby se považuje za splněný okamžikem připsání všech peněžních prostředků odpovídající splatné částce na bankovní účet společnosti. Pokud zákazník uhradí zboží i částečně, vztahují se na zbylé nedoplatky stejné podmínky, jako u všech jiných peněžních závazcích. Pokud je zákazník v prodlení s platbou déle než 30 dnů od data splatnosti, společnost automaticky postupuje pohledávku k vymáhání inkasní agentuře, přičemž vymáhaná částka se navyšuje o úroky z prodlení + o 30% z dlužné částky za náklady spojené s vymáháním dlužné částky přes inkasní agenturu .

4.6 Cena v případě koupě v kamenném obchodě bez písemné objednávky je splatná ihned s převzetím zboží.

4.7 Případné nedostatky zboží, služby nebo díla nemají odkladný účinek na platbu, pokud je zboží již přebrané nebo 1/1 dodané zákazníkovi.

 

Čl. V.

Převzetí zboží a výhrada vlastnictví

5.1 Pokud není sjednáno jinak (služba doprava zboží, služba montáž), zákazník přebírá zboží na prodejním místě společnosti. Zákazník je povinen při přebírání zboží nebo díla je řádné obhlédnout za přítomnosti zaměstnance společnosti a potvrdit na dodacím listu, že jej převzal bez viditelných vad. Pokud zákazník zjistí vady zboží nebo díla, je povinen o nich neprodleně upovědomit přítomného zaměstnance společnosti, nebo pověřené osoby a vady přesně označit v dodacím listu.

5.2 Vlastníkem zboží nebo věcí tvořících dodané dílo, zůstává až do úplného zaplacení ceny společnost.

5.3 Vrácení zboží nebo služby podléhá reklamačnímu řízení a jeho výsledku. Bez tohoto procesu společnost odmítá jakékoliv vrácení zboží nebo služeb.

5.4 Pokud zákazník bezdůvodně nepřevezme předmět plnění nebo neumožní jeho dodání v dohodnutém termínu, může společnost zákazníka písemně vyzvat k převzetí plnění nebo poskytnutí součinnosti při zabudování díla. Pokud zákazník ani v dodatečné lhůtě předmět plnění nepřevezme nebo neposkytne potřebnou součinnost, společnost má právo od smlouvy odstoupit a právo vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu za prodlení ve výši zaplacené zálohy. S takovou výškou smluvní pokuty strany s ohledem na zajišťovaný závazek souhlasí. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti na náhradu škody a vynaložených nákladů v souvislosti s nepřevzetím zboží.

5.5 Pokud zákazník odmítne převzít předmět plnění, má povinnost písemně, nejpozději do 3 dnů po převzetí předmětu plnění do dodacího listu uvést důvody, pro které odmítá plnění převzít a označit ustanovení smlouvy nebo těchto VOP, se kterými je předmět plnění v rozporu. Pokud tak neučiní z jakéhokoli důvodu na jeho straně, má se za to, že společnost splnila svůj závazek řádně a dodala zboží bez vad.

5.6 V případě instalace zboží v provozu zákazníka se zákazník zavazuje poskytnout společnosti potřebnou součinnost, zejména poskytnout prodávajícímu údaje o určeném místě instalace, určit pracovníky odpovědné za obsluhu a zboží převzít.

5.7 Zákazník má právo nepřevzít zabudované dílo pouze v případě, že dílo trpí takovými vadami, které znemožňují jeho užívání.

 

Čl. VI.

Záruční podmínky

6.1 Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, společnost poskytuje na své výrobky a služby záruku 12 - 24 měsíců pokud jsou produkty využívány ke komerčním účelům. V sjednaných případech poskytuje společnost záruku 24 měsíců, v případě doobjednání prodloužené záruky je možnost poskytnout záruku až na 36 měsíců. Záruky je možné i rozdělit na jednotlivé komponenty podle jejich intenzity zatížení/využití, přičemž toto si dohodnou obě smluvní strany při objednávce zboží. 1/1

6.2 Pokud není uvedeno jinak, záruční doba začíná běžet první den, který následuje po dni kdy byl výrobek, služba nebo dílo převzaté zákazníkem.

6.3 Vada je nedostatek vlastnosti výrobku, kterou požadoval zákazník nebo který vyplývá z právních, resp. technických norem platných pro daný výrobek. Nelze reklamovat zejména tyto vady:

a) vady vzniklé mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo nesprávnou údržbou po převzetí výrobků nebo díla,

b) vady způsobené neodbornou manipulací a montáží, která byla provedena po převzetí výrobků,

c) vady vzniklé v podmínkách s chemickou nebo fyzickou nerovnováhou v návaznosti na vlastnosti stavby (např. vady projektu a použitých materiálů při stavbě, nadměrná prašnost, vlhkost, emise...)

d) vady vzniklé v důsledku vlastního nebo cizího zavinění po převzetí výrobku nebo díla (rozumí se i bezdůvodné odmítnutí převzetí podle čl.V. těchto VOP),

e) vady, které vznikly na základě tzv. vyšší moci (požár, záplavy, krupobití, válečný stav, stávka a pod.),

f) vady, které vznikly na komponentech a doplňcích, které byly dodány pro zákazníky zdarma nebo s více než 50% slevou.

6.4 Za vady nelze považovat chyby vzniklé před poskytnutím služby, předáním výrobků nebo díla a během realizace prací na díle, pokud na dané služby, výrobky nebo dílo byla vzhledem k těmto vadám poskytnuta sleva více než 49,99%. Totéž platí i pro příslušenství, které je dodáváno zdarma nebo s více než 49,99% slevou - toto zboží nelze u společnosti reklamovat za žádných okolností.

6.5 Společnost neodpovídá za kompatibilitu součástek, pokud si je zákazník zajišťuje sám.

6.6 Pokud si zákazník objednává produkt bez úprav a řídí se obrázky na web-stránce společnosti, bere na vědomí, že obrázky jsou pouze ilustrační a finální podoba může být odlišná, protože všechny produkty jsou vyráběny zakázkově. Rovněž nelze reklamovat nebo uplatňovat nároky na slevy týkající se

výrobních postupů společnosti - týká se hlavně způsobů implementace loga, grafiky, způsobu upevnění, kotvení nebo šití / svařování produktů.

6.7 Neznalost používaných materiálů zákazníka neomlouvá a není možné reklamovat nebo se dožadovat finanční náhrady / slevy za to, že si zákazník nepřečetl informaci ohledně materiálů, která je volně dostupná na stránkách společnosti nebo na vyžádání u každého prodejce společnosti.

 

Čl. VII.

Reklamační řád a reklamace

7.1 Reklamovatelní jsou výhradně vady zjevné a vady, které brání řádnému užívání zboží. Oprávnění přijímat reklamace má reklamační oddělení společnosti. 1/1

7.2 Posuzování, co je reklamovatelnou vadou, vychází z následujících zásad:

a) Optické vady musí být posuzovány za denního světla ze vzdálenosti 1 metru pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního produktu. Na vady, které nejsou za těchto podmínek viditelné, nemůže být uznána reklamace (obecně platí, že vady menší než 5 mm jsou přípustné, protože zpravidla nejsou rozpoznatelné volným okem za uvedených podmínek).

b) Bodové nebo plošné poškození jako škrábance, barevné změny, povrchové nerovnosti nejsou vadou a jsou přípustné, pokud jejich největší rozměr je menší než 5 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

c) Škrábance nezasahující do podkladu povrchové úpravy jsou přípustné také za podmínky, že součet jejich délek na jednom prvku nepřesáhne 90 mm a současně délka největšího z nich je menší nebo rovna 50 mm.

d) Estetické nebo liniové odchylky, které se dají odstranit začištěním nebo korekcí se nepovažují za vady výrobku.

7.3 Na příslušenství a doplňcích, které jsou dodávány spolu se zbožím a nejsou přímo zmíněny v tomto reklamačním řádu, se obecně vztahují reklamační řády subdodavatelů, kteří tyto výrobky dodávají společnosti.

7.4 Reklamovat lze jen práce, které byly provedeny společností a byly řádně objednané ve smlouvě. Reklamaci stavebních a montážních prací nelze uznat pokud byly po předání díla učiněny další zásahy, které nerealizovala společnost. Pod montážní práce nespadá úprava stavebních otvorů a omítky, pokud nebylo sjednáno jinak v objednávce nebo smlouvě.

7.5 Uvedené zásady posuzování kvality jednotlivých výrobků a prací jsou v souladu se směrnicemi příslušných subdodavatelů a výrobců.

7.6 Společnost přijímá reklamace výhradně pouze písemně (rozumí se i faxová nebo e-mailová forma) prostřednictvím k tomu pověřených pracovníků na prodejních místech společnosti. V reklamaci musí být přiložena kopie daňového dokladu a rovněž zřetelně uvedeno číslo smlouvy (objednávky), uzavřené mezi společností a zákazníkem a přesný popis reklamované vady. Reklamace musí být věcná, aby se z ní dalo jednoznačně určit, o jakou vadu se jedná. Z reklamace musí být zřejmé, která společnost ji uplatňuje.

7.7 Zákazník je povinen dopravit reklamované zboží na reklamační místo (prodejní místo) na své náklady za účelem posouzení opodstatněnosti reklamace.

7.8 Reklamované zboží je třeba doručit do společnosti zabalené tak, aby nedošlo k poškození zboží přepravou. Zabudované dílo společností se posuzuje po podání reklamace na místě zabudování.

7.9 Při podání reklamace je zákazník povinen předložit doklad o zaplacení - fakturu s 0,00 EUR hodnotou doplatku. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady v reklamačním řízení vůči společnosti je prokazatelný přechod vlastnického práva k výrobkům na zákazníka (zákazník musí být vlastníkem výrobků a prací), tzn. musí být uhrazeny všechny splatné faktury týkající se daných výrobků a prací.

7.10 Společnost se k řádně přijaté reklamaci zavazuje vyjádřit do 3 dnů od přijetí a v případě opodstatněné reklamace ji odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Toto neplatí pokud to s ohledem na závažnost vady a lhůtu dodání potřebných náhradních dílů není objektivně možné.

7.11 O každé reklamaci je vyhotoven zápis - reklamační protokol, který podepisuje zákazník a zástupce společnosti.

7.12 V případě neopodstatněné reklamace má společnost právo požadovat náhradu nákladů spojených s obhlídkou, případně další účelně vynaložené náklady. Zákazník má povinnost tyto náklady neprodleně uhradit po jejich vyúčtování.

7.13 O ukončení reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem.

7.14 Po vyrozuměni a vyřešení reklamace výrobku, si zákazník převezme reklamovaný výrobek osobně v sídle společnosti. V případě nevyzvednutí výrobku do 30 dnů od doručení oznámení o ukončení reklamace, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 1 EUR bez DPH/den. V případě nevyzvednutí si výrobku ani po 6 měsících od vyzvání společností bude s výrobkem naloženo podle ustanovení § 656 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění.

 

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Všechny spory rozhodne věcně a místně příslušný slovenský soud určený podle procesních právních předpisů Slovenské republiky.

8.2 Pokud některé z ustanovení těchto VOP je zcela nebo částečně neúčinné nebo neplatné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP. Místo neúčinného nebo neplatného ustanovení platí příslušná právně účinná právní úprava, která nejvíc odpovídá obchodnímu účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení.

8.3 Zákazník je povinen zachovávat obchodní tajemství společnosti a mlčenlivost o důvěrných informacích a zajistí, že taková povinnost bude ve stejném rozsahu zavazovat i jeho zaměstnance, obchodní a smluvní partnery a/nebo spolupracující třetí osoby. Důvěrnými informacemi se rozumí především podmínky spolupráce společnosti a jejích zákazníků a všechny informace, které byly poskytnuty společností zákazníkovi v souvislosti s plněním jeho závazků nebo které se zákazníkovi staly jinak známé a to zejména, nikoliv však výlučně, odborné a obchodní informace o produktech společnosti.

8.4 Podáním objednávky potvrzuje zákazník, že akceptuje výši ceny produktu /služby a VOP společnosti ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

8.5 Písemnosti, které doručují klasickou poštou, doručují strany doporučeně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V případě pochybností, nebo pokud se zásilka vrátila nebo ji adresát odmítl převzít, se má za doručené uplynutím třetího dne od odeslání písemnosti. Doručení elektronickou formou je povinná strana potvrdit.

8.6 Zákazník odesláním objednávky uděluje společnosti v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce v informačním systému společnosti za účelem plnění smlouvy uzavírané podle těchto VOP a za účelem nabízení služeb a produktů společnosti, zasílání informací o činnosti společnosti a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing). Souhlas uděluje až do doby jeho odvolání. Zákazník má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu společnosti nebo na poštovní adresu společnosti. Zákazník prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.reatek.sk. Společnost si vyhrazuje právo jednostranních změn těchto Všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním změněných Všeobecných obchodních podmínek společnosti v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.

V Praze, 17.7.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY / Závazné podmínky k objednávkám

Společnost REATEK CZ, s.r.o., se sídlem: Roháčova 14, 13000 Praha(dále jen "společnost"), vydává ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů tytoVšeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), jimiž se řídí závazkové vztahy mezi společností a zákazníky společnosti - kupujícími zboží a objednateli děl a služeb dodávaných společností (dále jen "zákazníci"). Zákazníci jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním těchto VOP při uzavírání závazkového vztahu se společností a souhlasí s jejich aplikací na závazkový vztah se společností.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, případně jinými obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Smluvní vztahy mezi společností a zákazníkem - fyzickou osobou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, případně jinými obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Tyto VOP upravují i ​​povinnosti smluvních stran do okamžiku uzavření smlouvy na základě potvrzení závazné objednávky.

1.2 Smlouvou se rozumí kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, nebo objednávka mezi společností a zákazníkem.

1.3 Zákazníkem společnosti se rozumí jakákoliv podnikatelská fyzická osoba, která má své IČO nebo právnická osoba, která kupuje zboží nebo objednává službu nebo dílo pro vlastní potřebu nebo podnikatelské účely.

Čl. II.

Objednávka a dodání

2.1 Smlouvavzniká písemným objednáním zboží, služby, díla prostřednictvím přijetí / odeslání závazné objednávky a zaplacení zálohy za zboží.

2.2 Objednávka - smlouva, je závazná pro obě smluvní strany.
2.3 Termín, místo a způsob dodání je domluvený v objednávce nebo ve smlouvě. Lhůta k plnění začíná běžet ode dne splnění všech 3 následujících podmínek: složení zálohy, zaměření díla a odsouhlasení finálního designu,podle toho co nastalo jako poslední.
2.4 V případě vzniku překážek dodání zboží nebo služby v sjednaném termínu je společnost povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit zákazníkovi a navrhnout nový termín dodání.
2.5 V případě zpoždění s dodávkou vyráběných / dodávaných zakázkových produktů, společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli závazky odběratele a jeho případný ušlý zisk. Společnost může poskytnout slevu za každý den z prodlení ve výši max. 0,05% z ceny produktu za 1 den.
2.6 Odběratel se zavazuje uhradit uvedenou částku zboží a objednané zboží převzít. Odběratel specifikuje své požadavky ohledně barev, loga, nápisů a uvede je do této objednávky, aby se tak předešlo případným nedorozuměním při dodání zboží. Odběratel bere na vědomí, že není možné po zadání zakázky do výroby měnit a upravovat barvy, loga, nápisy. V případě, že se jedná o výrobu specifického designu produktu, odběratel dodá včas všechny grafické/technické podklady podle kterých se objednávka bude realizovat - v opačném případě se dodavatel nezaručuje za kvalitu/velikost reklamního potisku a případné jiné změny v designu.
2.7 Při výrobě produktu na zakázku se odběratel zavazuje, že v žádném případě neodstoupí od smlouvy. Pod zakázkovou výrobou se rozumí jakákoliv úprava zboží dle požadavku zákazníka: změny rozměrů produktu, potisk loga, nápisů, úprava barev a jakékoliv jiné úpravy.Pri úpravě produktů na zakázku dle zadání odběratele nese plnou odpovědnost odběratel za požadované změny. Dodavatel nenese v žádném případě odpovědnost za případné spory, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného umístění, provozování nebo užívání produktu.
2.8 UPOZORNĚNÍ ohledně stavebních otvorů / skladových prostorů: některé vybrané komponenty nebo doplňky jsou nestandardních tvarů a není možná jejich demontáž/rozložení, obzvláště u plastových komponentů, proto je nutné před instalací/dodáním zboží dodavateli zajistit možnost přechodu, který bude mít minimální rozměr 135cm x 200cm /běžné dvoukřídlé dveře/.

2.9. Dodavatel je povinen dodat objednané zbožíve stanoveném množství, čase, kvalitě a dle požadavků uvedených při objednávce. V případě, že zákazník neuvede při objednávce své požadavky, společnost neručí za případné nedostatky a nesrovnalosti. Společnosť se zavazuje odstranit případné nedostatky vzniklé při výrobě, pokud nejsou v souladu s potvrzenými podklady specifikovanými ze strany odběratele nebo poskytnout finanční kompenzaci v adekvátní výši. Při výrobě produktů na zakázku se nepovažuje za chybu mírná odchylka tvarů nebo rozložení obrázků / log oproti dodané 3D vizualizaci.

2.10 Dodavatel zadá zakázku do výroby 1 pracovní denpoté, co byly splněny všechny 3 náležitosti ze strany zákazníka: potvrzení objednávky, dodání podkladů a odsouhlasení vizualizace produktu a uhrazení zálohy. Společnost si vyhrazuje právo na změnu domluveného dodacího termínu pokud je zákazník v prodlení s plněním kterékoliv z výše uvedených náležitostí v bodě 2.10.

 

Čl. III.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

3.1 Po potvrzení závazné objednávky nelze objednávku stornovata/nebo od smlouvy odstoupit, pokud se jedná o zboží vyráběné na zakázku. Pokud se jedná o standardní skladové zboží, doba na odstoupení od smlouvy je maximálně 24 hodin od potvrzení objednávky.

3.2 Od objednávky může zákazník - fyzická osobaodstoupit v případě objednání zboží nebo služby nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží nebo poskytnutí služby. Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o doplnění některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Právo odstoupit od smlouvy zákazník - fyzická osoba / právnická osoba nemá v případě zakázkové výroby zboží - pokud bylo zboží speciálně upravováno dle požadavků zákazníka, např. velikostní úpravy, případně potisk, design, atd. Rovněž není možné odstoupit od smlouvy, pokud si zákazník objednal zboží, které je se slevou nebo byla dána dodatečná sleva, případně jiné smlouvy podle § 7 1/1 ds. 6 zákona č. 102/2014 Sb.

3.3 Pokud má zákazník zájem vrátit zboží, které již převzal,je povinen ho zaslat zpět na adresu skladu a to pouze za následujících podmínek: zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené a v původním obalu, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd), s dokladem o koupi. Zboží musí být zasláno doporučeně, řádně zabalené a pojištěné, jelikož společnost neodpovídá za případnou ztrátu/poškození zboží při přepravě. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

3.4 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může společnost vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s §10 odstavec 4 zákona č. 102/2014 Sb.).
3.5 Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze v závažných případech, které by jí zabránilo v možnosti vyrobit nebo dodat objednaný produkt dle požadavků zákazníka. V uvedeném případě společnost do 24 - 48 hodin kontaktuje zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, mu bude tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

 

Čl. IV.

Cena a platební podmínky

4.1 Rozhodující jsou platební podmínkyuvedené na faktuře za realizaci jednotlivé dodávky zboží nebo služeb vystavené společností. Zákazník potvrzením závazné objednávky souhlasí s domluvnou cenou.

4.2 Zákazník se zavazuje uhradit zálohuv dohodnuté výši ceny zboží nebo služby do 3 dnů ode dne podpisu závazné objednávky na základě vystavené faktury.

4.3 V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny, zálohy nebo jiného peněžního závazku, je společnost oprávněna si uplatnit u zákazníka úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo společnosti na náhradu škody tím není dotčeno. Společnost není povinna zboží dodat až do úplného uhrazení podle předchozí věty.

4.4 V případě neuhrazení zálohy si společnostvyhrazuje právo objednávku stornovat a od smlouvy odstoupit.

4.5 Závazek zákazníka zaplatit cenuzboží nebo služby se považuje za splněný okamžikem připsání všech peněžních prostředků odpovídající splatné částce na bankovní účet společnosti. Pokud zákazník uhradí zboží i částečně, vztahují se na zbylé nedoplatky stejné podmínky, jako u všech jiných peněžních závazcích. Pokud je zákazník v prodlení s platbou déle než 30 dnů od data splatnosti, společnost automaticky postupuje pohledávku k vymáhání inkasní agentuře, přičemž vymáhaná částka se navyšuje o úroky z prodlení + o 30% z dlužné částky za náklady spojené s vymáháním dlužné částky přes inkasní agenturu .

4.6 Cena v případě koupě v kamenném obchoděbez písemné objednávky je splatná ihned s převzetím zboží.

4.7 Případné nedostatky zboží, službynebo díla nemají odkladný účinek na platbu, pokud je zboží již přebrané nebo 1/1 dodané zákazníkovi.

 

Čl. V.

Převzetí zboží a výhrada vlastnictví

5.1 Pokud není sjednáno jinak (služba doprava zboží, služba montáž),zákazník přebírá zboží na prodejním místě společnosti. Zákazník je povinen při přebírání zboží nebo díla je řádné obhlédnout za přítomnosti zaměstnance společnosti a potvrdit na dodacím listu, že jej převzal bez viditelných vad. Pokud zákazník zjistí vady zboží nebo díla, je povinen o nich neprodleně upovědomit přítomného zaměstnance společnosti, nebo pověřené osoby a vady přesně označit v dodacím listu.

5.2 Vlastníkem zboží nebo věcí tvořících dodané dílo, zůstává až do úplného zaplacení ceny společnost.

5.3 Vrácení zboží nebo služby podléhá reklamačnímu řízenía jeho výsledku. Bez tohoto procesu společnost odmítá jakékoliv vrácení zboží nebo služeb.

5.4 Pokud zákazník bezdůvodně nepřevezme předmět plněnínebo neumožní jeho dodání v dohodnutém termínu, může společnost zákazníka písemně vyzvat k převzetí plnění nebo poskytnutí součinnosti při zabudování díla. Pokud zákazník ani v dodatečné lhůtě předmět plnění nepřevezme nebo neposkytne potřebnou součinnost, společnost má právo od smlouvy odstoupit a právo vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu za prodlení ve výši zaplacené zálohy. S takovou výškou smluvní pokuty strany s ohledem na zajišťovaný závazek souhlasí. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti na náhradu škody a vynaložených nákladů v souvislosti s nepřevzetím zboží.

5.5 Pokud zákazník odmítne převzít předmět plnění,má povinnost písemně, nejpozději do 3 dnů po převzetí předmětu plnění do dodacího listu uvést důvody, pro které odmítá plnění převzít a označit ustanovení smlouvy nebo těchto VOP, se kterými je předmět plnění v rozporu. Pokud tak neučiní z jakéhokoli důvodu na jeho straně, má se za to, že společnost splnila svůj závazek řádně a dodala zboží bez vad.

5.6 V případě instalace zboží v provozu zákazníkase zákazník zavazuje poskytnout společnosti potřebnou součinnost, zejména poskytnout prodávajícímu údaje o určeném místě instalace, určit pracovníky odpovědné za obsluhu a zboží převzít.

5.7 Zákazník má právo nepřevzítzabudované dílo pouze v případě, že dílo trpí takovými vadami, které znemožňují jeho užívání.

 

Čl. VI.

Záruční podmínky

6.1 Pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, společnost poskytuje na své výrobky a služby záruku 12 - 24 měsíců pokud jsou produkty využívány ke komerčním účelům. V sjednaných případech poskytuje společnost záruku 24 měsíců, v případě doobjednání prodloužené záruky je možnost poskytnout záruku ažna 36 měsíců. Záruky je možné i rozdělit na jednotlivé komponenty podle jejich intenzity zatížení/využití, přičemž toto si dohodnou obě smluvní strany při objednávce zboží. 1/1

6.2 Pokud není uvedeno jinak, záruční doba začíná běžet první den,který následuje po dni kdy byl výrobek, služba nebo dílo převzaté zákazníkem.

6.3 Vada je nedostatek vlastnosti výrobku,kterou požadoval zákazník nebo který vyplývá z právních, resp. technických norem platných pro daný výrobek. Nelze reklamovat zejména tyto vady:

a) vady vzniklé mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo nesprávnou údržbou po převzetí výrobků nebo díla,

b) vady způsobené neodbornou manipulací a montáží, která byla provedena po převzetí výrobků,

c) vady vzniklé v podmínkách s chemickou nebo fyzickou nerovnováhou v návaznosti na vlastnosti stavby (např. vady projektu a použitých materiálů při stavbě, nadměrná prašnost, vlhkost, emise...)

d) vady vzniklé v důsledku vlastního nebo cizího zavinění po převzetí výrobku nebo díla (rozumí se i bezdůvodné odmítnutí převzetí podle čl.V. těchto VOP),

e) vady, které vznikly na základě tzv. vyšší moci (požár, záplavy, krupobití, válečný stav, stávka a pod.),

f) vady, které vznikly na komponentech a doplňcích, které byly dodány pro zákazníky zdarma nebo s více než 50% slevou.

6.4 Za vady nelze považovat chyby vzniklé před poskytnutím služby,předáním výrobků nebo díla a během realizace prací na díle, pokud na dané služby, výrobky nebo dílo byla vzhledem k těmto vadám poskytnuta sleva více než 49,99%. Totéž platí i pro příslušenství, které je dodáváno zdarma nebo s více než 49,99% slevou - toto zboží nelze u společnosti reklamovat za žádných okolností.

6.5 Společnost neodpovídá za kompatibilitu součástek, pokud si je zákazník zajišťuje sám.

6.6 Pokud si zákazník objednává produkt bez úprava řídí se obrázky na web-stránce společnosti, bere na vědomí, že obrázky jsou pouze ilustrační a finální podoba může být odlišná, protože všechny produkty jsou vyráběny zakázkově. Rovněž nelze reklamovat nebo uplatňovat nároky na slevy týkající se

výrobních postupů společnosti - týká se hlavně způsobů implementace loga, grafiky, způsobu upevnění, kotvení nebo šití / svařování produktů.

6.7 Neznalost používaných materiálůzákazníka neomlouvá a není možné reklamovat nebo se dožadovat finanční náhrady / slevy za to, že si zákazník nepřečetl informaci ohledně materiálů, která je volně dostupná na stránkách společnosti nebo na vyžádání u každého prodejce společnosti.

 

Čl. VII.

Reklamační řád a reklamace

7.1 Reklamovatelní jsou výhradně vady zjevné a vady,které brání řádnému užívání zboží. Oprávnění přijímat reklamace má reklamační oddělení společnosti. 1/1

7.2 Posuzování, co je reklamovatelnou vadou,vychází z následujících zásad:

a) Optické vady musí být posuzovány za denního světla ze vzdálenosti 1 metru pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního produktu. Na vady, které nejsou za těchto podmínek viditelné, nemůže být uznána reklamace (obecně platí, že vady menší než 5 mm jsou přípustné, protože zpravidla nejsou rozpoznatelné volným okem za uvedených podmínek).

b) Bodové nebo plošné poškození jako škrábance, barevné změny, povrchové nerovnosti nejsou vadou a jsou přípustné, pokud jejich největší rozměr je menší než 5 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

c) Škrábance nezasahující do podkladu povrchové úpravy jsou přípustné také za podmínky, že součet jejich délek na jednom prvku nepřesáhne 90 mm a současně délka největšího z nich je menší nebo rovna 50 mm.

d) Estetické nebo liniové odchylky, které se dají odstranit začištěním nebo korekcí se nepovažují za vady výrobku.

7.3 Na příslušenství a doplňcích, které jsou dodávány spolu se zbožíma nejsou přímo zmíněny v tomto reklamačním řádu, se obecně vztahují reklamační řády subdodavatelů, kteří tyto výrobky dodávají společnosti.

7.4 Reklamovat lze jen práce, které byly provedeny společnostía byly řádně objednané ve smlouvě. Reklamaci stavebních a montážních prací nelze uznat pokud byly po předání díla učiněny další zásahy, které nerealizovala společnost. Pod montážní práce nespadá úprava stavebních otvorů a omítky, pokud nebylo sjednáno jinak v objednávce nebo smlouvě.

7.5 Uvedené zásady posuzování kvality jednotlivých výrobkůa prací jsou v souladu se směrnicemi příslušných subdodavatelů a výrobců.

7.6 Společnost přijímá reklamace výhradně pouze písemně(rozumí se i faxová nebo e-mailová forma) prostřednictvím k tomu pověřených pracovníků na prodejních místech společnosti. V reklamaci musí být přiložena kopie daňového dokladu a rovněž zřetelně uvedeno číslo smlouvy (objednávky), uzavřené mezi společností a zákazníkem a přesný popis reklamované vady. Reklamace musí být věcná, aby se z ní dalo jednoznačně určit, o jakou vadu se jedná. Z reklamace musí být zřejmé, která společnost ji uplatňuje.

7.7 Zákazník je povinen dopravit reklamovanézboží na reklamační místo (prodejní místo) na své náklady za účelem posouzení opodstatněnosti reklamace.

7.8 Reklamované zboží je třeba doručit do společnosti zabalenétak, aby nedošlo k poškození zboží přepravou. Zabudované dílo společností se posuzuje po podání reklamace na místě zabudování.

7.9 Při podání reklamace je zákazníkpovinen předložit doklad o zaplacení - fakturu s 0,00 EUR hodnotou doplatku. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady v reklamačním řízení vůči společnosti je prokazatelný přechod vlastnického práva k výrobkům na zákazníka (zákazník musí být vlastníkem výrobků a prací), tzn. musí být uhrazeny všechny splatné faktury týkající se daných výrobků a prací.

7.10 Společnost se k řádně přijaté reklamaci zavazuje vyjádřit do 3 dnůod přijetí a v případě opodstatněné reklamace ji odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. Toto neplatí pokud to s ohledem na závažnost vady a lhůtu dodání potřebných náhradních dílů není objektivně možné.

7.11 O každé reklamaci je vyhotoven zápis- reklamační protokol, který podepisuje zákazník a zástupce společnosti.

7.12 V případě neopodstatněné reklamacemá společnost právo požadovat náhradu nákladů spojených s obhlídkou, případně další účelně vynaložené náklady. Zákazník má povinnost tyto náklady neprodleně uhradit po jejich vyúčtování.

7.13 O ukončení reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonickynebo e-mailem.

7.14 Po vyrozuměni a vyřešení reklamace výrobku,si zákazník převezme reklamovaný výrobek osobně v sídle společnosti. V případě nevyzvednutí výrobku do 30 dnů od doručení oznámení o ukončení reklamace, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 1 EUR bez DPH/den. V případě nevyzvednutí si výrobku ani po 6 měsících od vyzvání společností bude s výrobkem naloženo podle ustanovení § 656 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění.

 

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Všechny spory rozhodne věcně a místně příslušný slovenskýsoud určený podle procesních právních předpisů Slovenské republiky.

8.2 Pokud některé z ustanovení těchto VOP je zcela nebo částečně neúčinnénebo neplatné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP. Místo neúčinného nebo neplatného ustanovení platí příslušná právně účinná právní úprava, která nejvíc odpovídá obchodnímu účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení.

8.3 Zákazník je povinen zachovávat obchodní tajemství společnostia mlčenlivost o důvěrných informacích a zajistí, že taková povinnost bude ve stejném rozsahu zavazovat i jeho zaměstnance, obchodní a smluvní partnery a/nebo spolupracující třetí osoby. Důvěrnými informacemi se rozumí především podmínky spolupráce společnosti a jejích zákazníků a všechny informace, které byly poskytnuty společností zákazníkovi v souvislosti s plněním jeho závazků nebo které se zákazníkovi staly jinak známé a to zejména, nikoliv však výlučně, odborné a obchodní informace o produktech společnosti.

8.4 Podáním objednávky potvrzuje zákazník, že akceptuje výši ceny produktu /službya VOP společnosti ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

8.5 Písemnosti, které doručují klasickou poštou, doručují stranydoporučeně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V případě pochybností, nebo pokud se zásilka vrátila nebo ji adresát odmítl převzít, se má za doručené uplynutím třetího dne od odeslání písemnosti. Doručení elektronickou formou je povinná strana potvrdit.

8.6 Zákazník odesláním objednávky uděluje společnosti v souladu se zákonem č.122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce v informačním systému společnosti za účelem plnění smlouvy uzavírané podle těchto VOP a za účelem nabízení služeb a produktů společnosti, zasílání informací o činnosti společnosti a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing). Souhlas uděluje až do doby jeho odvolání. Zákazník má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu společnosti nebo na poštovní adresu společnosti. Zákazník prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.reatek.sk. Společnost si vyhrazuje právo jednostranních změn těchto Všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním změněných Všeobecných obchodních podmínek společnosti v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.

V Praze 08.10.2015